Правовий статус фондової біржі.

Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі товариства (крім повного, командитного това­риства і товариства з додатковою відповідальністю) або до­чірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами, Та провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та припинення юридичних осіб, з особливостями, визначеними ст. 20-25 Закону України «По цінні папери та фондовий ринок».

Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).

Фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками - торговцями цінними паперами і мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або їх об'єднанням, що налічує не мен­ше ніж двадцять торговців цінними паперами. Частка од­ного торговця цінними паперами не може бути більшою, ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі.

Для здійснення своєї діяльності фондові біржі повинні підтримувати власний капітал в розмірі, не меншому ніж 3 мільйони гривень, а для фондових бірж, що здійснюють кліринг та розрахунки, - не меншому ніж 6 мільйонів гривень.

Фондова біржа набуває статусу юридичної особи з мо­менту державної реєстрації. Державна реєстрація фондо­вої біржі здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Фондова біржа має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку з моменту отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Слова «фондова біржа» та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог цього Закону.

Діяльність фондової біржі як організатора торгівлі тимча­сово зупиняється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в разі, коли кількість її членів стала менш ніж 20, а якщо фондову біржу утворено у формі дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами - коли кількість членів такого об'єднання стала менше, ніж 20. Якщо протягом шести місяців прийняття нових членів не відбулося, діяльність фондової біржі припиняється.Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право прова­дження професійної діяльності на фондовому ринку та взя­ли на себе зобов'язання виконувати всі правила, положен­ня і стандарти фондової біржі.У разі анулювання отриманої торговцем цінними папе­рами ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку його членство у фондовій біржі тимча­сово зупиняється до поновлення ним ліцензії або надання на біржу листа щодо виключення його з членів біржі. Інші підстави припинення або тимчасового зупинення членства у фондовій біржі визначаються правилами фондової біржі.

Членство у фондовій біржі припиняється у разі анулю­вання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, виданої торговцю цінними паперами.

Кожний член фондової біржі має рівні права щодо орга­нізації діяльності фондової біржі як організатора торгівлі.

Статут фондової біржі затверджується вищим органом фондової біржі.

У статуті фондової біржі зазначаються найменування і місцезнаходження фондової біржі, порядок управління і формування її органів та їх компетенція, мета діяльності, підстави та порядок припинення діяльності фондової біржі, розподілу майна фондової біржі у разі її ліквідації.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фондова біржа зобов'язана оприлюд­нювати та надавати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про:

- перелік торговців цінними паперами, допущених до ук­ладення договорів купівлі - продажу цінних паперів на фон­довій біржі;

- перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу;

- обсяг торгівлі цінними паперами (кількість цінних паперів, загальну вартість укладених договорів, курс цінних паперів щодо кожного емітента окремо) за період, установлений Дер­жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює порядок і форми подання інформації, зазначе­ної у частині першій цієї статті, та здійснює контроль за розкриттям інформації фондовими біржами.

Як організатор торгівлі фондова біржа створює органі­заційні умови для укладання договорів з цінними папера­ми шляхом котирування цінних паперів на основі даних попиту і пропозицій, отриманих від учасників торгів на фондовій біржі.

У торгах на фондовій біржі мають право брати участь чле-11 й фондової біржі та інші особи відповідно до законодавства.

Торгівля на фондовій біржі здійснюється за правилами фондової біржі, які затверджуються біржовою радою та реєструються Державною комісією з цінних паперів та фон­дового ринку.

Правила фондової біржі складаються з порядку:

- організації та проведення біржових торгів;

- лістингу та делістингу цінних паперів;

- допуску членів фондової біржі та інших осіб, визначе­них законодавством, до біржових торгів;

- котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржо­вого курсу;

- розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення;

- розв'язання спорів між членами фондової біржі та інши­ми особами, які мають право брати участь у біржових тор­гах згідно із законодавством;

- здійснення контролю за дотриманням членами фондо­вої біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондо­вої біржі;

- накладення санкцій за порушення правил фондової біржі.


9153296961579369.html
9153383004594863.html
    PR.RU™