Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Вивчення дисципліни “Бюджетна система” посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки спеціаліста та ґрунтується на засвоєнні та володінні фундаментальних економічних дисциплін, зокрема таких як “Політична економія”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Фінанси”, “Місцеві фінанси”, “Податкова система”.

Знання, отримані студентами в процесі вивчення дисципліни “Бюджетна система”, можуть бути використані як базові при засвоєнні таких дисциплін як “Бюджетний менеджмент”, “Податковий менеджмент”, “Місцеві фінанси”, “Бухгалтерський облік в бюджетних установах”, “Ревізія і контроль”.

Вимоги до знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

- основи побудови бюджетної системи України та окремих зарубіжних країн;

- законодавчі та інструктивні матеріали бюджетного напряму;

- форми і методи планування в бюджетних установах;

- етапи бюджетного процесу;

- організацію функціонування органів управління бюджетною системою.

уміти:

- виконувати необхідні розрахунки бюджетних доходів і витрат на всіх рівнях бюджетної системи;

- складати проекти кошторисів бюджетних установ;

- складати пояснювальну записку до звіту про виконання відповідного бюджету;

- знаходити резерви додаткових надходжень і економії витрат відповідного бюджету.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“БЮДЖЕТНА СИСТЕМА”

Номер теми Назва теми
Вступ Предмет і завдання дисципліни
Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави
Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави
Тема 3. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи
Тема 4 Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування
Тема 5 Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання
Тема 6 Бюджетний процес та його учасники
Тема 7. Система доходів бюджету
Тема 8. Система видатків бюджету
Тема 9. Основи фінансування бюджетної сфери в Україні
Тема 10. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку
Тема 11. Видатки бюджету на оборону та управління
Тема 12. Видатки бюджету на соціальну сферу
12.1. Видатки бюджету на освіту
12.2. Видатки бюджету на охорону здоров’я
12.3. Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення
12.4. Видатки бюджету на культуру і мистецтво
12.5. Видатки бюджету на розвиток фізичної культури і спорту
Тема 13. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу
Тема 14. Основні напрями розвитку бюджетної системи України в контексті нової редакції Бюджетного кодексу
Тема 15. Бюджетні системи зарубіжних країн

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ3.1. Календарно-тематичний план лекційних занять

№ заняття Тема та короткий зміст заняття К-ть годин
Заліковий модуль І
1. Тема 3. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України 0,5
2. Тема 4. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування 0,5
3. Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного планування
4. Тема 6. Бюджетний процес та його учасники
5. Тема 7. Система доходів бюджету 0,5
6. Тема 8. Система видатків бюджету 0,5
7. Тема 9. Основи фінансування бюджетної сфери в Україні
Тема 12. Видатки бюджету на соціальну сферу
8. Тема 12.1. Видатки бюджету на освіту
9. Тема 12.2. Видатки бюджету на охорону здоров’я
10. Тема 12.3. Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення
11. Тема 12.4. Видатки бюджету на культуру і мистецтво
12. Тема 12.5. Видатки бюджету на розвиток культури і спорту
Разом годин

3.2. Календарно - тематичний план практичних (семінарських) занять та залікового модуля

№ занят-тя Тема К-ть годин
Заліковий модуль І
1. Семінарське заняття з теми 5-6
Практичне заняття по темі 12.1.
Практичне заняття по темі 12.2.
Разом практичних(семінарських) занять Разом залік по модулю (ЗМ)

9159209885441641.html
9159306474533766.html
    PR.RU™