Вертикальна мобільність — це зміна положення індивіда або соціальної групи, яке супроводиться підвищенням або пониженням його соціального статусу.

Особа — це суб'єкт суспільства і суб'єкт історичного процесу і водночас творець суспільних цінностей і смислів. В особі органічно поєднані індивідуально неповторне, що відрізняє її від решти людей, і загальне, що спільне з іншими і єднає з ними

2. Громадянське суспільство це

Громадя́нське суспі́льство — система інститутів поза межами державних та комерційних, яка забезпечує самоорганізацію та розвиток населення; це сукупність громадянських і соціальних інституцій і організаційних заходів, які формують базис реально функціонуючого суспільства на противагу і доповнення виконавчих структур держави (незалежно від політичної системи).

3. Соціум це

Соціум — це специфічна система, свого роду організм, що розви­вається за своїми особливими законами, які характеризуються над­звичайною складністю. У соціумі взаємодіє величезна кількість людей. Результатом їх зв'язків стають особливі умови життєдіяльності та особливе оточення, які створюються в окремих соціальних групах. Ці умови можуть впливати на інших людей, які не входять до цих груп.

4. Суспільна безпека це

Суспільна безпека — це результат взаємодії людей, спрямований на тримання речей і сил природи в безпечному стані . Дана взаємодія і є тими суспільними відносинами, що забезпечує стан суспільної безпеки. Досягається це за допомогою заходів і умов (головним чином, спеціальних норм і правил), що визначають взаємне поводження учасників суспільних відносин при здійсненні підвищеної небезпечної діяльності.

5. Вертикальна мобільність це

Вертикальна мобільність — це зміна положення індивіда або соціальної групи, яке супроводиться підвищенням або пониженням його соціального статусу.

6. Міграція населення це

Міграція населення (від лат. migratio — переселення) — пере­міщення людей (мігрантів) через кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди або на більш чи менш трива­лий період. Однією з основних ознак міграції населення є перети­нання адміністративного кордону території (держави, області, насе­леного пункту і т. д.). На цій основі вирізняють насамперед зовніш­ню міграцію (еміграція та імміграція) і внутрішню міграцію.Міграції населення - це переміщення людей по території, пов'язані зі зміною постійного місця проживання та роботи7. Еміграція це

Емігра́ція (лат. emigratio — «виселення», «переселення») — вимушена чи добровільна зміна місця проживання людей (емігрантів, переселенців), переселення зі своєї батьківщини, країни, де вони народилися і виросли в інші країни глобального суспільства з економічних, політичних, або релігійних причин.

8. Політична діяльність це

Політична діяльність — це особлива, специфічна сфера суспільної діяльності, що охоплює все політичне життя суспільства. У політичній діяльності людини, соціальних верств, класів, націй та інших суб´єктів політики виявляється їхнє ставлення до навколишнього світу, до політичних явищ і процесів, політичних цінностей, існуючої політичної системи.
Політична діяльність — це універсальна категорія політичної теорії, що характеризує рівень розвитку особистості й суспільства в цілому, їхню участь у реалізації політичних відносин.
Мотиваційною основою політичної діяльності виступають певні політичні інтереси особистості, різних соціальних груп і верств суспільства.

9. Техногенні явища це

10. Соціально- трудові конфлікти це

Соціально-трудовий конфлікт — це особливий вид соціального конфлікту, який проявляється через зіткнення двох чи більше різнонаправлених сил, інтересів, поглядів із приводу соціально-трудових відносин та умов їх забезпечення.
Інакше кажучи, це стадія максимального розвитку суперечностей між суб’єктами трудової діяльності в трудовій або пов’язаних із трудовою діяльністю сферах і являє собою силовий динамічний вплив, що здійснюється значною кількістю індивідів, соціальних груп на основі дійсного або сумнівного незбігу інтересів цінностей або браку ресурсів.

11. Права громадянина це


9160531084028553.html
9160578731732061.html
    PR.RU™